ارزیابی طرح های پژوهشی

مرکز جامع پزشکی بازساختی از اسفند ماه 1392 به منظور مشاوره، امکان اجرا و جلوگیری از موازی کاری در اجرا، به ارزیابی کلی طرح های تحقیقاتی دانشگاه در زمینه سلول های بنیادی پرداخته است.

لطفا طرح های پژوهشی مرتبط با حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
خود را جهت ارزیابی کلی به آدرس ایمیل مرکز جامع ارسال نمایید.

Email: ssci@sums.ac.ir

 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفکس:  36281638-071
پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir