کارگاههای برگزار شده توسط مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در سال 1396


کارگاه آموزشی " کشت و استخراج سلول های بنیادی مزانشیمی "                                   2 اسفند ماه 1396
 
کارگاه آموزشی " کشت و استخراج سلول های بنیادی عصبی "                                         3 اسفند ماه 1396

کارگاه آموزشی " آشنایی با مهندسی بافت و ساخت داربست به روش الکترو ریسی "          4 اسفند ماه 1396
 

-------------------------------

کارگاههای برگزار شده توسط 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی


کارگاه آموزشی " آشنایی با روش های آزمایشگاهی سلولی و مولکولی "            13 و 14 اردیبهشت 1394

کارگاه آموزشی " استخراج سلول های بنیادی از مغز استخوان "                          13 و 14 اردیبهشت 1394
 
-------------------------------

کارگاههای برگزار شده توسط مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضا


- کارگاه دو روزه Induced Pluripotent Stem cell که در تاریخ 92/4/8 لغایت 92/4/9 برگزار گردید.

-
کارگاه دو روزه کشت و جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی(MSC از بند ناف و غشاء آمنیون) که در تاریخ 92/4/17 لغایت 92/4/18 برگزار گردید.

-
کارگاه دو روزه کشت و جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی از بند ناف و مغز استخوان که در تاریخ 92/5/1 لغایت 92/5/2 برگزار گردید.

-
کارگاه دو روزه Tranafection با وکتورهای ویروسی و غیر ویروسی که در تاریخ 92/5/23 لغایت 92/5/24 برگزار گردید.

-
کارگاه دو روزه آشنایی با نرم افزارهای MicroRNA که در تاریخ 192/5/27 لغایت 92/5/28 برگزار گردید.

-
کارگاه دو روزه بیوانفور ماتیک و طراحی پرایمر که در تاریخ 92/6/3 لغایت 92/6/4 برگزار گردید.

-----------------------------


کارگاههای برگزار شده توسط مرکز تحقیقات سرطان شناسی

- روش های پژوهش در علوم سلولی و مولکولی مقدماتی 2 (استخراج سلول های بنیادی از بند ناف)

- روش های پژوهش در علوم سلولی و مولکولی مقدماتی 2 (استخراج سلول های بنیادی از بافت مغز استخوان)

- روش های پژوهش در علوم سلولی و مولکولی مقدماتی 2 (استخراج سلول های بنیادی از خون محیطی)

- روش های پژوهش در علوم سلولی و مولکولی مقدماتی 2 (استخراج سلول های بنیادی از بافت چربی)

- روش های پژوهش در علوم سلولی و مولکولی مقدماتی 2 (مهندسی بافت)

- Introduction for Stem Cell

- Cancer Stem Cell

- Mesenchymal Stem Cell

- آنالیز داده های Flow cytometry

- Magnetic cell sorting

- مدرسه تابستانه سال 90-91

 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفکس:  36281638-071
پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir