تاریخچه مرکز جامع

  • از سال 1389 مجموعه آزمايشگاه ها و مراكز تحقيقاتي مرتبط با موضوع سلول هاي بنيادي تحت عنوان ”كميته تخصصي سلول هاي بنيادي“ فعاليت خود را در معاونت پژوهشی دانشگاه آغاز نمود.
  • از سال  1392 این مجموعه فعاليت خود را تحت عنوان ”مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشكي بازساختی“  به صورت منسجم تر ادامه  داد.
  • از آبان ماه 1393 تا کنون، انستیتو جهت استمرار هر چه بهتر و قوي تر و ايجاد تكاپو و تحرك بيشتر، فعالیت خود را با تشکیل هیئت امنا، هیئت مدیره ، تدوین اساسنامه و تعیین اولویت های درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ادامه داده است.
     
 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفکس:  36281638-071
پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir