خدمات و امکانات

اتاق های تمیز

آزمایشگاه ها


اتاق های تمیز

با توجه به لزوم استفاده از اتاق تمیز در تعدادی از پژوهش ها، دو اتاق تمیز در مرکز سلول درمانی غدیر واقع در بیمارستان مادر و کودک و آزمایشگاه مرکزی واقع در دانشکده پزشکی دائر و در حال استفاده هستند.
در صورت نیاز به استفاده از اتاق تمیز در پژوهش های خود، بایستی فرم استفاده از اتاق تمیز را مطالعه و تکمیل، و جهت مطالعات پایه به آزمایشگاه مرکزی و جهت مطالعات بالینی به مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی شیراز ارسال نمایید. 
یادآور میشود استفاده از اتاق تمیز آزمایشگاه مرکزی برای پژوهش های بالینی ممکن است اما هماهنگی و معرفی حتما بایستی از طریق مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی شیراز صورت پذیرد.

برای دریافت فرم درخواست لطفاً كلیک كنید.

نشانی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشكی بازساختی: برج پژوهشی حضرت محمد رسول ا...(ص)، طبقه 10

تلفاكس: 36281638

ایمیل: ssci@sums.ac.ir

رئیس مرکز جامع: خانم دکتر نگار آذرپیرا

مسئول دفتر: خانم روشن قیاس
-----------------------------------

نشانی آزمایشگاه مركزی تحقیقات: دانشكده پزشكی، ساختمان شماره 1 طبقه سوم

تلفاكس: 32349411

ایمیل: labcenter1@sums.ac.ir

رئیس مركز: آقای دكتر زمردیان

كارشناس مسئول: آقای منفرد

مسئول دفتر: خانم حسن زاده
 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفکس:  36281638-071
پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir