خدمات و امکانات

اتاق های تمیز

آزمایشگاه ها


مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی با تجهیز دو آزمایشگاه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و پزشکی بازساختی و مهندسی بافت در راستای پیشبرد تحقیقات و طرح های بالینی آماده ارائه خدمات به محققین می باشد.

همچنین آزمایشگاه مرکز جامع دارای دو اتاق کشت سلولی مجهز میباشد.

 

لیست تجهیزات

1

Freez dryer

2

دستگاه Tensile

3

ویسکوزیتومتر (در حال تجهیز)

4

کوره (در حال تجهیز)

5

Contact angle (در حال تجهیز)

6

دستگاه الکترو اسپین

 جهت بهبود و  تسریع همکاری مشترک با مرکز جامع، تفاهم نامه ای توسط مرکز تدوین شده است که بعد از امضاء طرفین محققین و دانشجویان می توانند از امکانات آزمایشگاه های مرکز جامع استفاده کنند.

فرم تفاهم نامه

 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفکس:  36281638-071
پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir