مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از سال 1392 با تشکیل هیئت امنا، هیئت مدیره، تدوین اساسنامه و تعیین اولویت های درمانی دانشگاه در زمینه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، همراه با برگزاری جلسات مرتب دوره ای در طبقه دهم برج پژوهشی دانشگاه فعالیت دارد.
 
 


 

 

 

 

Feature Slides

لینک های مفید:
     
     
 affiliation مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی:

فارسی: مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

English: Shiraz Institute for Stem Cell & Regenerative Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran