مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از سال 1392 با تشکیل هیئت امنا، هیئت مدیره، تدوین اساسنامه و تعیین اولویت های درمانی دانشگاه در زمینه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، همراه با برگزاری جلسات مرتب دوره ای در طبقه دهم برج پژوهشی دانشگاه فعالیت دارد.
 
 


 

 

 

 

Feature Slides

بر گزاری 19 کارگاه تخصصی در حاشیه دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی1396-3-29

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی یکی از بخش های مفید و کارآمد آموزشی در حاشیه " دومین جشنواره ملی وکنگره بین المللی سلول های بنیادی وپزشکی بازساختی" کارگاه های آموزشی علمی است که هم راستا با اولویت های آموزشی ستاد توسعه علوم وفناوری های سلول های بنیادی و بر اساس مطالعه و نیاز های علمی محققان و پژوهشگران طراحی شده است. تاکنون برنامه ی 19 کارگاه آموزشی نهایی شده و در انتخاب کارگاه ها سعی شده است که مفاهیم کاربردی و مرز دانش علمی گزینش شوند تا پژوهشگران و محققان بتوانند نیازهای علمی و مهارت های آموزشی امروزی خود را از این طریق مرتفع سازند.

1.       کارگاه میکروفلوئیدیک

2.       Beyond genomic editing : application of advanced technology to understand regulation of the genome

3.       کارگاه دستورزی ژنتیکی سلول های بنیادی به کمک وکتور ویروسی

4.       کارگاه خاموش سازی ژن در سلول های بنیادی به کمک siRNA و miRNA

5.       کارگاه آشنایی با بیوانفورماتیک میکرو RNA ها در تنظیمات رفتار سلولی

6.       کارگاه تولید فراورده های سلولی با اصول GMP برا کاربرد بالینی

7.       کاربرد فراورده های پلاکتی (PRP,PRG)در بیماری های عضلانی اسکلتی

8.       روش های مشخصه یابی تمایز در سلول های بنیادی

9.       آشنایی با روش های فلوسایتومتری در سلول های بنیادی

10.   استخراج سلول های فیبرووبلاست و کراتینوسیت انسانی و کشت آن ها، مهندسی بافت پوست های مصنوعی

11.   کارگاه تئوری و عملی جداسازی و کشت سلول های استرمال مشتق از چربی انسان(SVF: Stromal Vascular Fraction)

12.   کارگاه تنئوری و عملی تولید ونگه داری سلول های پرتوان القایی (iPS)

13.   کارگاه آشنایی با مفاهیم و کاربردهای سلول های بنیادی و کار آزمایشگاهی

14.   کارگاه مهندسی بافت و ساخت داربست ها

15.   کارگاه طراحی و پیاده سازی ویرایش ژنوم با فناوری CRISPR در سلول های بنیادی و حیوانات تراریخت

16.   کارگاه کاربرد علوم حیوانات آزمایشگاهی در تحقیقات سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی

17.   کارگاه اخلاق در پژوهش های پزشکی باز ساختی

18.   Gene Therapy workshop using Lentiviral vectors

19.     Principles of Gene Therapy: Viral and Non-viral Delivery Systems