اعضا هیئت مدیره مرکز جامع:


 • دکتر نگار آذرپیرا
 • دکتر حسن آذری
 • دکتر مریم آیت الهی

 • دکتر معصومه اقتداری

 • دکتر صغری بهمن پور
 • دکتر مهدی دیانت پور
 • دکتر محبوبه رزمخواه
 • دکتر سهیلا زارعی فر
 • دکتر طاهره طلایی
 • دکتر نصراله عرفانی
 • دکتر احمد منبتی
 • دکتر حبیب نیکوکار
 • دکتر رضا وجدانی
 • دکتر محمد حسین کریمی
 • دکتر بیتا گرامی زاده
 • دکتر علی اکبر علیزاده
 • دکتر وحید رزبان


 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفکس:  36281638-071
پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir