اعضای هیئت امنا مرکز جامع

 • دکتر محمد هادی ایمانیه
 • دکتر امیر علی حمیدیه
 • دکتر محمد جعفر امامی
 • دکتر مریم آیت الهی
 • دکتر حسن آذری
 • دکتر غلامرضا حاتم
 • دکتر محمد باقر خسروی
 • دکتر مریم ذاکری نیا
 • دکتر سید آیت الله رزمجو
 • دکتر عباس قادری
 • دکتر بیتا گرامی زاده
 • دکتر سید فخرالدین مصباح
 • دکتر سید علی ملک حسینی
 • دکتر حسین میرخانی
 • دکتر حبیب نیکوکار
 • دکتر محمد واسعی
 • دکتر سید بصیر هاشمی
 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفکس:  36281638-071
پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir